Menu

Gebruiksvoorwaarden

1. INLEIDING  

1.1. Deze website is eigendom van en wordt gecontroleerd door ERIBEL NV (hierna "wij"). U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van ons contactformulier op de website of door een e-mail te sturen naar info@eribel.com.  

1.2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.  

1.3. Door onze website te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden volledig; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden of enig deel van deze gebruiksvoorwaarden, moet u onze website niet gebruiken. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. Dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf het moment van publicatie van de herziene gebruiksvoorwaarden op de website.  

1.4. Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacy- en Cookiesbeleid.  

2. GEOORLOOFD GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE  

2.1. Wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en op het materiaal (inclusief afbeeldingen, logo's, foto's, etc.) op onze website. U mag pagina's van onze website bekijken, downloaden en afdrukken, met inachtneming van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.  

2.2. U kunt toestemming vragen om het auteursrechtelijk beschermde materiaal op onze website te gebruiken door ons te schrijven per e-mail of per post, met gebruikmaking van de contactgegevens die op de website zijn gepubliceerd.  

2.3. Het is verboden: 

a) materiaal van onze website te downloaden of op te slaan op uw computer, tenzij met onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.  

b) materiaal van onze website op enigerlei wijze te dupliceren en/of materiaal van onze website voor commerciële doeleinden te exploiteren.  

2.4. Als wij ontdekken dat u ons auteursrechtelijk beschermd materiaal hebt gebruikt in strijd met de in deze gebruiksvoorwaarden uiteengezette licentie of met onze toestemming, kunnen wij een gerechtelijke procedure tegen u aanspannen en een geldelijke schadevergoeding en/of een rechterlijk bevel eisen om u te beletten dat materiaal te gebruiken. U kunt ook worden veroordeeld tot betaling van juridische kosten.  

3. ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE  

3.1. Het is verboden:  

a) onze website op enigerlei wijze te gebruiken of enige actie te ondernemen die schade toebrengt of kan toebrengen aan de website of de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid ervan aantast.  

b) onze website op enigerlei wijze of voor enigerlei doel te gebruiken die onwettig, frauduleus of schadelijk is.  

c) onze website te gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van kwaadaardige computersoftware, waaronder spyware, computervirussen, enz.  

d) systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, data mining, data extractie en data harvesting) uit te voeren op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

e) toegang te verkrijgen tot of anderszins te interageren met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen.  

3.2. U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u aan ons verstrekt via onze website, of met betrekking tot onze website, juist, volledig en niet misleidend is.  

3.3. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot (delen van) onze website te beperken, of om (een deel van) onze websitediensten op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website (proberen te) omzeilen of omzeilen. 

4. LINKS NAAR ONZE WEBSITE  

4.1. Wij verwelkomen links naar onze website die gemaakt zijn in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.  

4.2. Het is verboden:  

a) links te creëren die naar onze website verwijzen die misleidend zijn;  

b) passende linktekst weg te laten in links die naar onze website verwijzen;  

c) ons bedrijfslogo te gebruiken om te linken naar onze website (of anderszins) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;  

d) naar onze website te linken met behulp van een inline linking techniek;  

e) de inhoud van onze website te framen of een soortgelijke techniek te gebruiken met betrekking tot de inhoud van de website.  

4.3. U stemt ermee in dat, indien wij verzoeken om verwijdering van een link naar onze website die binnen uw macht ligt, u de link onmiddellijk zult verwijderen.  

5. BEPERKTE GARANTIES  

5.1. Wij garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie gepubliceerd op onze website. 

5.2. U heeft geen recht op enige compensatie of andere vergoeding in het geval dat wij de toegang tot (delen van) of website beperken, of enige of al onze website diensten wijzigen.  

6. AANSPRAKELIJKHEID 

6.1. Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit enige aansprakelijkheid uit op een wijze die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht. 

6.2. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies of beschadiging van alle gegevens, database of software.  

6.3. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enige directe, indirecte of gevolgschade of verlies.  

7. ONVERANTWOORDELIJKHEID  

7.1. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden wordt bepaald door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en / of niet-afdwingbaar zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.  

7.2. Indien een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling van deze gebruiksvoorwaarden rechtmatig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan werd geschrapt, zal dat deel worden geacht te zijn geschrapt, en de rest van de bepaling van kracht zal blijven.  

8. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM  

8.1. Deze gebruiksvoorwaarden wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.  

8.2. Alle geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken die het dichtst bij de zetel van Eribel NV gevestigd zijn, zoals vermeld in artikel 1 van deze gebruiksvoorwaarden. 

FIT